hand

Het NVMSR lidmaatschap, wat houdt het in?

De Nederlandse Vereniging voor Medische Specialistische Rapportage (NVMSR) is in het leven geroepen door de WMSR, de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) met als doel kwaliteitsnormen te ontwikkelen in het domein van medisch specialistische rapportage.

Doel NVMSR

Vanuit civielrechtelijke en bestuursrechtelijke context wordt regelmatig een beroep gedaan op medische specialisten om te rapporteren over de gezondheidstoestand van een betrokkene. In medische-specialistische opleidingen wordt echter geen aandacht besteed aan neutraal en conclusief rapporteren. Ook schort het aan de onontbeerlijke juridische kennis voor dit nieuwe medisch-specialistisch werkterrein. Doelen van de NVMSR zijn daarom de kwaliteit van medische specialistische rapportage te verhogen, het functioneren van haar leden bevorderen en de belangen van haar leden behartigen.

CR/BR gecertificeerd

Prof. Graamans is zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk gecertificeerd. Op de website van de NVMSR, wordt dit aangeduid met de afkortingen CR en BR achter de naam van de arts. Een voorbeeld van bestuursrechtelijke kwesties op het gebied van KNO-Heelkunde zijn zaken die te maken hebben met de uitvoering van wettelijke taken zoals de uitkering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Civielrechtelijke kwesties kunnen te maken hebben met letselschade, wettelijke schade, medische aansprakelijkheid en particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Het NVMSR lidmaatschap

Omdat de eisen aan de kwaliteit van medische specialistische rapportage per specialisme niet wezenlijk verschillen, spannen de NVMSR en haar leden zich in om specialisme onafhankelijke kwaliteitsnormen te formuleren en opleiding, toetsing en scholing te faciliteren. Een lidmaatschap van de NVMSR is voor opdrachtgevers en de samenleving als geheel dan ook de best mogelijke kwaliteitsgarantie.

Om een lidmaatschap te verwerven dient de medisch specialist (dit kan ook een huisarts of sociaal geneeskundige zijn) een basiscursus te volgen. Als deze cursus succesvol wordt volbracht, komt de specialist in aanmerking voor het kandidaat-lidmaatschap. Vervolgens neemt het kandidaat-lid deel aan intervisie bijeenkomsten waarbij supervisors beoordelen of de bekwaamheid van het kandidaat-lid van voldoende niveau is. Het kandidaat-lid kan vervolgens daarna door de supervisor worden voorgedragen voor het lidmaatschap.

Aangezien het schrijven van rapportages voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke kwesties geen onderdeel vormt van medisch-specialistische opleidingen, waarborgt dit toelatingsproces de hoogst mogelijke kwaliteit voor onderzochten en opdrachtgevers.

Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO) specialisme

Binnen de NVMSR zijn er slechts drie artsen die zich bezighouden met het specialisme Keel- Neus-Oorheelkunde. Na jarenlange ervaring in de KNO-Heelkunde, opgedaan in drie academische ziekenhuizen, heeft prof. Graamans zich sinds 25 jaar toegelegd en bekwaamd op het gebied van medico-legale kwesties en specialistische expertise. In 2012 was prof. Graamans de eerste KNO-arts die toetrad tot de NVMSR. Zijn expertise omvat het KNO-werkveld in de ruimste zin des woords waarvan in het bijzonder zaken die te maken hebben met gehoor, evenwicht, schedelbasis en aangezichtszenuw.